Foto Graffiti tekening door de Gospel Graffiti Crew, zoek de Goede Herder

Aandacht voor elk kind
  • Handelingsgericht
  • Opbrengstgericht
  • Groepsplannen
  • Eigen leerlijn
  • Passend Onderwijs

IB-ers

De Intern Begeleiders coördineren de zorg in de school. De IB-er ondersteunt leerkrachten bij de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Ook coördineert de IB-er contacten met ouders van zorgleerlingen, Passend Onderwijs en andere externe instanties. Gerrie Wattel is IB-er voor groep 1-3, Annette Hildering voor groep 4-8.

Leerlingvolgsysteem & Groepsplannen

In ons onderwijs proberen we aan te sluiten bij de ontwikkeling van elk kind door het goed te volgen. Kleuters worden geobserveerd met het observatiesysteem KIJK! We houden bij hoe de kinderen het doen op de verschillende ontwikkelingsgebieden zoals motoriek, geletterdheid, spel, constructie. In de hogere groepen nemen we de toetsen van Cito af en de toetsen die bij de lesmethoden horen. Resultaten worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem waarin we ook andere gegevens bijhouden. Alle verzamelde informatie komt samen in een groepsoverzicht. Het groepsoverzicht maakt duidelijk wat de groep de komende periode nodig heeft. Op basis hiervan wordt een groepsplan gemaakt: wat worden de doelen de komende weken voor de middenmoot, en wat hebben de laagvliegers en de hoogvliegers nodig? Zo maken we ons onderwijs passend: we geven zonodig meer tijd om te oefenen, meer of andere instructie, of materiaal om thuis te oefenen. Of we geven pluswerk. Het grootste deel van de kinderen volgt het lesprogramma van de groep, anderen hebben een lager tempo of volgen een route sneller door de leerstof heen. Soms heeft een kind voor een bepaald vak een eigen leerlijn.

Deze manier van werken noemen we handelingsgericht werken (HGW): we kijken naar welk handelen van de leerkracht voor deze groep het beste is. Tegelijk zijn we ook gericht op goede leerresultaten, dit noemen we opbrengstgericht werken (OGW).

>> privacyreglement leerlinggegevens