Foto De ruimte om met chromebooks aan de slag te gaan

Kanjerregels
 • We hebben respect voor God, onszelf en anderen
 • We helpen elkaar
 • We vertrouwen elkaar
 • We lachen elkaar niet uit
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand is en doet zielig; iedereen is waardevol

Kanjerregels

Binnen alle groepen gelden dezelfde basisregels. Uitgangspunt is dat ieder kind waardevol is en dat er een duidelijke structuur is. Deze afspraken komen uit de Kanjertraining die we aanbieden in groep 1-8. Zo creëren we een veilige en geborgen sfeer die aansluit bij onze identiteit.

We doen als school ons best om pesten te voorkomen, en als het toch mis gaat dan volgt er actie. We vinden dit belangrijk. Daarom hebben we ons beleid rond preventie van pesten, en onze aanpak als het toch mis gaat, beschreven in een anti-pest-protocol.

» Antipest protocol ‘t schrijvertje 2019

Kanjertraining

In iedere groep wordt de werkwijze vanuit de Kanjertraining toegepast. Deze methodiek op sociaal- emotioneel gebied, richt zich op het vergroten van sociale vaardigheden en oplossend vermogen van kinderen. Op systematische wijze leren kinderen op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing. Ook wordt er gewerkt aan het verminderen van agressie en meeloopgedrag. Daarnaast krijgen kinderen handreikingen om op een goede manier om te gaan met de straatcultuur.
Bij de Kanjertraining, maar ook daarbuiten, staan de Kanjerafspraken centraal.

De Kanjertraining maakt gebruik van petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van gedrag die je als kind kunt kiezen. Je bent geen ‘petje‘, je doet op dit moment zo. Je kunt ook een andere pet opzetten.

De indeling in gedragstypen is niet bedoeld om te diagnosticeren.De kanjertraining helpt kinderen ander gedrag te ontdekken en uit te proberen. De training bestaat uit lessen, waarin onder andere de volgende thema‘s aan de orde komen:
 • Jezelf voorstellen
 • Iets aardigs zeggen
 • Weet jij hoe jij je voelt?
 • Kun jij nee zeggen?
 • Luisteren en vertellen: de kunst van het luisteren en vertellen, samenvatten, vragen stellen
 • Luisteren en samenwerken
 • Vriendschap
 • Je mening vertellen, maar niet altijd
Meer informatie over de kanjertraining vindt u op www.kanjertraining.nl. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de leerkracht.

Buitenspelen op het plein

Bij het buitenspelen wordt de kanjeraanpak als uitgangspunt genomen. We werken met een paar simpele basisregels. We willen kinderen zélf laten nadenken, want veel dingen zijn gewoon logisch. Bepaalde dingen doe je gewoon niet…

De kern is: buitenspelen moet leuk en veilig zijn voor jezelf, en voor andere kinderen, en voor ouders en leerkrachten. Daarbij beoordeelt elke pleinwacht zelf de situaties die hij/zij tegenkomt. Zo nodig kunnen ouders de juf/meester die buiten loopt advies vragen. Als kind luister je naar de pleinwacht. Lukt leuk en veilig buitenspelen niet, dan kan de pleinwacht je naar binnen sturen. Het wordt doorgegeven aan je eigen juf/meester en die zorgt voor passend vervolg. Als een broodouder geen goed gevoel heeft bij een situatie is dat een goede reden om kinderen er op aan te spreken.

Pleinwacht door ouders

De kinderen eten onder verantwoordelijkheid van de leerkracht, de ouders helpen mee bij het toezicht in de grote pauze. Ouders worden ingeroosterd per 'plek', om op dat pleingedeelte toezicht te houden. Op die manier kunnen we met 7 ouders per dag het rooster rond krijgen. Daarnaast loopt er op beide locaties één van de teamleden buiten als aanspreekpunt en eindverantwoordelijke.
We hebben het zo ingedeeld:

GROEN
Kleuters: twee ouders op het kleuter- en peuterplein.
Groepen 3 en 4: twee ouders op het voorplein, het grote plein en de bult (grasheuveltje waar de klimboom ligt)

BLAUW
Groep 5-8, twee ouders op het plein aanwezig en 1 ouder op het grasveld aan de overzijde van de weg (in overleg).


Contactpersonen, vertrouwenspersoon en klachtencommissie

Bij vragen of klachten op het gebied van seksuele intimidatie, agressie en geweld, kunt u een interne contactpersoon van school benaderen. Mw. M.Hirdes, mw. L. van der Maas zijn bereikbaar via email Zij kunnen advies geven waar u met uw vraag of zorg of klacht het beste terecht kunt.

Als externe vertrouwenspersoon is beschikbaar: mw. Tanja vd Vinne, t.vandervinne@viaa.nl of 06-12953302.

Als u vragen, opmerkingen of klachten op andere gebieden hebt verzoeken we u om eerst met de direct betrokkene in gesprek te gaan. Meestal zal dat de leerkracht van uw kind zijn. Als u er met de leerkracht niet uitkomt, of als het gaat om het schoolbeleid dan kunt u ook de directeur benaderen.

Het Schrijvertje is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van het LVGS. De school hanteert de landelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer achtergrondinformatie is te vinden in de Schoolgids.

>> klachtenregeling

>> protocol schorsing en verwijdering