Foto: We organiseren op verschillende manieren.

De organisatie
  • Management team
  • Identiteitscommissie
  • Medezeggenschapsraad

Directie

De dagelijkse leiding van de school is in handen van Erik Jan Aalbers. Als directeur is hij bijna elke dag aanwezig. Hij heeft de helft van zijn tijd beschikbaar directietaken. De rest van de tijd wordt ingevuld met taakuren als strategisch beleidsmedewerker onderwijshuisvesting voor CorDeo scholengroep.

Managementteam (MT)

De leerkrachten vergaderen regelmatig samen als schoolteam. Daarnaast wordt er samengewerkt binnen de onderbouw en de bovenbouw. Janita Visch is teamleider, zij coördineert een aantal onderwijskundige zaken en regelt bijvoorbeeld de vervanging. Gerrie Wattel is onderbouwcoördinator. Bianka Simpelaar is bovenbouwcoördinator. Annette Hildering en Gerrie Wattel zijn de interne begeleiders die samen de leerlingenzorg coördineren. Samen met de directeur komen zij maandelijks als MT bij elkaar om de ontwikkelingen in de school door te spreken.

Identiteitscommissie (IC)

De school valt onder het bevoegd gezag van de CorDeo scholengroep. Om de afstand tussen school en bestuur niet te groot te laten worden zijn er binnen de CorDeo scholengroep bij elke school identiteitscommissies gevormd. Allerlei zaken die met identiteit op lokaal niveau te maken hebben komen hier aan de orde.

De commissie bestaat uit de volgende leden: Marieke Koppejan, Annelies Malda en Harriët Noppers.

Mailadres van de IC: email

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) op onze school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meedenken, adviseren en instemmen over het schoolbeleid. De MR bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 personeelsleden.

De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. Namens de ouders nemen deel aan de MR: Hanneke van der Kolk (voorzitter), Marinus Beute en Corné Bos. De personeelsgeleding wordt afgevaardigd vanuit het team. Namens het team nemen deel aan de MR: Marcha Hirdes (secretaris), Bianka Simpelaar en Mira Bongers.

De MR vergadert ongeveer 10x per jaar. Sommige onderwerpen worden overlegd met de directie; andere zaken worden besproken met alleen MR-leden. Onderwerpen die bijvoorbeeld ter sprake komen, zijn:

- Schoolplan

- Formatieplan

- Personeelsbeleid

- Schoolgids

- Veiligheid in de school

- Coronaprotocol

Als u een vraag heeft over één van deze punten, als u zich zorgen maakt over bepaalde ontwikkelingen of andere vragen hebt over het beleid van de school, neem gerust contact op met ons. U kunt een mailtje sturen naar:email

Hier kunt u het laatste Jaarverslag van de MR lezen: Jaarverslag MR 2020