Foto Een ruim klaslokaal

Schoolvisie
  • Spelenderwijs
  • Thematisch
  • Basisvaardigheden
  • De wereld leren kennen
  • IPC
  • Cultuur

Bijbelonderwijs

In alle groepen worden (bijna) dagelijks bijbelverhalen verteld. De kleuters horen een beperkte selectie verhalen. De oudere groepen leren steeds meer nieuwe (en onbekende) verhalen kennen. We gebruiken de gereformeerde Bijbelmethode Levend Water. Bij deze methode horen werkboeken die de kinderen deels op school en deels thuis moeten maken. In de bovenbouw krijgen de kinderen ook kerkgeschiedenis. We vertellen hoe God zijn kerk door de eeuwen bijeenroept, beschermt en onderhoud.

» Levend Water

Onderbouwthema‘s

De wereld leren ontdekken begint al in de kleutergroepen: hier spelen, leren en werken de kinderen aan de hand van thema's. Ze leren over ‘de bakker‘ of over ‘de schoenenwinkel‘ en tegelijk leren ze nieuwe woorden en begrippen als ‘groter, kleiner, meer en minder‘. Bovendien ontdekken ze zo de kracht van samenwerking. Vaak is een uitstapje onderdeel van het thema: een bezoek aan de markt, of de rondleiding door een kasteel.

Spelen en werken

Dit onderdeel is een dagelijkse activiteit in de onderbouw. We spelen in verschillende hoeken, we maken werkjes naar aanleiding van een thema. Vaak maken objecten die ze in het thema willen gebruiken. We knutselen, boetseren, bouwen enz. Ook het spel in de hoeken gaat over het thema: in een winkeltje wordt geoefend met tellen, vergelijken, allerlei begrippen worden spelenderwijs aangeleerd. Ook spelen we met spelletjes uit de kast die een bepaalde doelstelling hebben: kralenplank, puzzels, lotto‘s, mozaïek, constructiemateriaal. Hierdoor wordt ook bijvoorbeeld de fijne motoriek geoefend.

Lezen en spelling

In de onderbouw wordt met allerlei lees- en schrijfactiviteiten het voorbereidende werk gedaan. Aansluitend begint het methodische leesonderwijs in groep 3. We gebruiken de methode ‘Lijn 3‘, bij de methode hoort ook een computerprogramma waar kinderen zelf in kunnen werken. Kinderen die moeite hebben met leren lezen ondersteunen we extra. Kinderen die al kunnen lezen kunnen op een hoger niveau instromen in het lezen groep 3. Als de kinderen het lezen onder de knie beginnen te krijgen gaan we steeds meer oefenen en trainen om het tempo te verhogen. Vanaf groep 4 komt naast het oefenen in de leestechniek ook het begrijpend en studerend lezen erbij we doen dit volgens de aanpak van BLIKSEM. Vanaf groep 3 wordt ook de spelling van woorden behandeld. Kinderen leren de spellingsregels van bepaalde categorieën woorden. Ook hier wordt veel en vaak mee geoefend. We werken met de methodiek Zo Leer Je Kinderen Lezen en Spellen en we gebruiken de methode STAAL die daarop gebaseerd is.

Rekenen

De kleuters leren tellen, met tijdsbegrip omgaan, de dagen van de week en in de thema's passen we de reken- en wiskundige activiteiten bewust voor. Aan het eind van groep 3 moeten kinderen het optellen en aftrekken tot 10 hebben gememoriseerd. Daarnaast is het belangrijk dat ze zich hebben georiënteerd in de telrij tot 100. De belangrijkste rekenvaardigheden in groep 4 zijn optel- en aftrektafels tot 20 en de getallenlijn tot 100 kunnen gebruiken. Er wordt in groep 4 ook gewerkt aan het begrip van de keersommen en vermenigvuldigstrategieën en er wordt een begin gemaakt met de tafels van 1-6. In groep 5 besteden we ruime aandacht aan de telrij tot 1000. Voor de verkenning maken we gebruik van de getallenlijn, geld en van andere materialen. We besteden aandacht aan de uitspraak van de getallen en doen teloefeningen met de kinderen waarbij we ze hardop laten tellen. Er wordt intensief geoefend met de tafels en aan het eind van groep 5 kunnen ze deze moeiteloos opzeggen of zingen. In groep 6 tot 8 blijven we aandacht geven aan het onderhouden van rekenvaardigheden in de voorgaande groepen. Breuken, kommagetallen, verhoudingen en procenten worden in deze groepen behandeld. We werken doelgericht: kinderen worden betrokken bij het halen van de leerdoelen die in een bepaald rekenblok centraal staan.

Thematisch onderwijs

Ook groep 3-8 wordt de leerstof van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur in samenhang aangeboden. In groep 3 en 4 sluiten we aan bij de thema's van Lijn3. In groep 5-8 gebruiken we Blink Wereld hiervoor. We werken met thema's die boeiend en uitdagend zijn voor kinderen.
thematisch onderwijs
Via een aantal vaste stappen worden de doelen van het thema gepresenteerd, en wordt in kaart gebracht wat kinderen al over het onderwerp weten. Vervolgens wordt allerlei onderzoek gedaan en wordt aan opdrachten gewerkt. Het thema wordt vaak afgesloten met presentaties of exposities. Op de prikwand is het hele proces voor kinderen te volgen, daar wordt zichtbaar gemaakt wat de groep al gedaan heeft, en wat er nog moet gebeuren.

De kinderen kunnen op deze manier tijdens het leren verbanden leggen tussen de verschillende vakken en die toepassen in de wereld waarin zij leven, of koppelen aan de actualiteit. Een excursie maakt voor kinderen het onderwerp vaak concreet.

Kinderen zijn enthousiast en betrokken. We zijn langer met een onderwerp bezig, en we gaan meer de diepte in. Ook proberen we de creatieve vakken hier regelmatig aan te verbinden.

Bewegen

Bij de kleuters is veel tijd ingeroosterd voor bewegingsonderwijs. We gaan hiervoor naar het speellokaal of naar buiten. We spelen met materiaal of we doen kringspelletjes. Ook in de midden- en bovenbouw blijft het bewegen belangrijk. Vaardigheden als klauteren, zwaaien en springen worden uitgebreid geoefend. Spelvormen zijn ook belangrijk. Hoogtepunten zijn daarbij de voetbaltoernooien. Gymkleding is verplicht.

Cultuur

Cultuureducatie is een belangrijk onderdeel voor de opvoeding; thuis en op school. Vooral wanneer we als christen ons bewust zijn dat onze God ons een cultuuropdracht geeft in de wereld waarin wij (met onze kinderen) mogen leven. Vaak haken we met cultuur aan bij de thema‘s waar over gewerkt wordt. De coördinatoren werken samen onder het motto: het is geen kunst om aandacht voor cultuur te hebben.