Foto Veel ruimte om te spelen

Meerjarenplan voor
  • Identiteit
  • Onderwijs en kwaliteit
  • Lerende organisatie
  • Ondernemerschap

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) op onze school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meedenken, adviseren en instemmen over het schoolbeleid. De MR bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 personeelsleden.
De oudergeleding wordt gekozen door de ouders.

Namens de ouders nemen deel aan de MR:
Hanneke van der Kolk, Marinus Beute (voorzitter) en Jannet de Jong.


Namens het team nemen deel aan de MR:
Marcha Hirdes (secretaris), Corné Bos en Mira Bongers.

De MR vergadert ongeveer 10x per jaar. Sommige onderwerpen worden overlegd met de directie; andere zaken worden besproken met alleen MR-leden. Onderwerpen die bijvoorbeeld ter sprake komen, zijn:
‐ Schoolplan
‐ Formatieplan
‐ Personeelsbeleid
‐ Schoolgids
‐ Veiligheid in de school
‐ Coronaprotocol

Als u een vraag heeft over één van deze punten, als u zich zorgen maakt over bepaalde ontwikkelingen of andere vragen hebt over het beleid van de school, neem gerust contact op met ons. U kunt een mailtje sturen naar:
email


Hier kunt u het laatste Jaarverslag van de MR lezen: Jaarverslag MR 2022
en het jaarplan voor 2022 - 2023
Hier kunt u het reglement van de MR lezen: Reglement

Hier kunt u het medezeggenschapsstatuut van de MR lezen: Medezeggenschapsstatuut