Foto Fantaseren bij een holletje in de boomstam.Veelgestelde vragen

Onze roostermaker merkt dat er vragen leven over het rooster. Waarom doen we het zo op onze school? Wat wordt er van je verwacht als ouder? Worden alle beurten wel eerlijk verdeeld? Een goed moment om even terug te halen waarom we het op onze school zo geregeld hebben. Op veel scholen is tegenwoordig formeel 'tussenschoolse opvang' geregeld. Betaalde krachten eten met de kinderen. Deze TSO-medewerkers moeten voldoende geschoold zijn hiervoor en er moet een Verklaring Omtrent het Gedrag hebben. Voor ouders op zo’n school betekent dit dat ze per dag een vast bedrag moeten betalen voor de TSO. Met +/- 200 schooldagen per jaar kunnen de kosten voor een gezin met meer kinderen behoorlijk oplopen.
In dat geval vinden wij, moet je als school ook de ruimte geven om kinderen thuis te laten eten, en moeten we tussen de middag de pauze langer maken. De schooldag zou daarmee zomaar een half uur langer moeten worden. Voor onze school zagen we dat als grote nadelen waar we wat aan moesten doen.
Omdat wij een streekschool zijn, met kinderen uit heel Apeldoorn (zelfs Ugchelen, Vaassen en Wilp) hebben we een constructie bedacht waarbij het mogelijk bleef dat iedereen zonder kosten kan overblijven. We hebben een korte pauze waarin leerkrachten met kinderen eten. (Dank aan alle leerkrachten dat zij hier aan mee willen werken, het raakt toch ook hún pauze!!!)
Op deze manier hebben we een continu-rooster, en is 'school' eindverantwoordelijk voor het overblijven. De ouders helpen buiten mee op het plein, zodat leerkrachten ook even een rustmoment kunnen hebben.
Van alle ouders verwachten we dat ze actief meehelpen bij dit systeem. Je hebt er met z’n allen de voordelen van…dan moeten we ook samen de verplichtingen oppakken. Bij elke aanmelding is het een vast punt van bespreking: realiseert u zich dat we dit van u verwachten?
Hoe wordt het rooster dan gemaakt? We hebben een aantal afspraken gemaakt zodat de klus voor de roostermaker ook behapbaar is:
Zoveel mogelijk wordt je ingedeeld bij je eigen kind (dit is dus geen 'recht'). De roostermakers zorgen dat je in de 8 jaar dat je kind op school zit regelmatig bij je verschillende kinderen ingeroosterd wordt.
Als ouder kun je niet een voorkeursdag opgeven dat je ingeroosterd wilt worden. De roostermaker heeftzo de nodige speelruimte om een goed rooster te maken. Als je bijvoorbeeld als ouder maar 1 dag kunt, en je wilt ook nog eens persé in groep X dan lopen we vast in het rooster.
Wel kun je aangeven welke dag(en) je beslist niet kunt. Daar wordt dan rekening mee gehouden.
Bij zwangerschap krijg je 4 weken voor t/m 8 weken na de geboorte
verlof
. Bij alle overige ziekten verwachten we dat je als ouders (door te ruilen?) zelf voor vervanging zorgt. In bijzondere situaties kunnen ouders tijdelijk 'ontheffing' krijgen, ze moeten hiervoor niet bij de roostermaker zijn. U kunt dit bij mij aanvragen, ik besluit er over, zo nodig in overleg met de IC. Andere ouders mogen er dan op vertrouwen dat er in zo'n geval een goede reden voor is dat iemand tijdelijk wordt ontzien.
Als bijv. beide ouders fulltime werken is het niet mogelijk om aan deze verplichting te voldoen. Zij kunnen dan zelf voor structurele vervanging zorgen en al dan niet een vergoeding aan de invallende ouder geven. Als er ouders beschikbaar zijn om zo nodig (extra of structureel) in te vallen, dan horen we dat graag.
Overblijven doen we met elkaar en voor elkaar, het is iets van solidariteit. Als school verwachten we van alle van ouders de flexibiliteit en inzet om dit met elkaar te organiseren. Als ouders daar van uitgaan komt het zeker goed.   

De school helpt de kinderen van groep 8 en hun ouders bij de schoolkeuze. In de schoolgids staat de procedure beschreven. Als school hebben we structureel contact met het gereformeerd voortgezet onderwijs, het gaat om de scholengemeenschappen Guido de Brès in Arnhem en het Greijdanus College in Zwolle. Van deze 2 scholen geven we ook actief de informatie mee naar huis omdat we hier qua identiteit helemaal achterstaan.
Van de meeste VO-scholen in Apeldoorn en omstreken komt de informatie ook bij ons binnen. En we hebben ook wel contacten met deze scholen. We hebben bij deze scholen echter minder zicht op de identiteit. Materialen die we ontvangen geven we mee en info over de open dagen van deze scholen geven we door. Het kan ook nuttig zijn om andere ouders naar hun ervaringen te vragen met deze scholen.

In een schooljaar hebben we meerdere momenten dat de kinderen vrij zijn in verband met een studiemoment van het team. Bij de planning houden we rekening met een goede spreiding over het jaar, en verschillende werkdagen van de week.

Maar dat kan niet altijd. Sommige momenten moeten in een bepaalde week omdat dat in de jaarcyclus van Handelingsgerecht werken en Opbrengstgericht werken zo uitkomt. Een dag vlak na de afname van alle halfjaarlijkse cito's is bijvoorbeeld een logisch moment.

Verder hebben we ook te maken met trainers of sprekers die we extern inhuren. Vaak hebben dit soort deskundigen een volle agenda en is de door ons gewenste dag/datum is niet beschikbaar. Dan moeten wij als school blij zijn dat er voor ons ruimte gemaakt kan worden. Op zo’n moment kan het gebeuren dat kinderen vrij snel op elkaar een dag(deel) vrij zijn.


We merken niet dat de discussie speelt bij ons. Maar we willen best meebewegen in het geleidelijk aanpassen van ‘Piet’. Het feest moet voor iedereen leuk zijn en we willen niemand kwetsen. Oorringen etc gebruikten we toch al niet meer, we hadden dit jaar nieuwe pruiken nodig en hebben nu bijvoorbeeld een pruik met vlechtjes gekocht. Qua liedjes zijn we niet van plan om veel te veranderen, en als het in het verhaal wat we er als school van maken zou passen, zou een blauwe of groene Piet prima welkom zijn.

Misschien nog wel belangrijker vinden wij als school hoe we omgaan met 'het geloven' in de Sint. Het geloven in het bestaan van deze oude Spaanse bisschop heeft veel raakvlakken met het geloven in God. Veel van zijn eigenschappen en die van zijn knecht Piet lijken op die van de Here God. Sint zou alles van je weten, hij zou je overal kunnen zien. Sint zou belonen, en Piet zou straffen.

Kinderen geloven het als een volwassene dat zegt. En het is makkelijker om in Sinterklaas te geloven dan in God, want Sinterklaas kun je zien. Wanneer ouders op een gegeven moment vertellen dat Sinterklaas niet bestaat kán dat bij kinderen ook twijfel zaaien over het bestaan van God. Het Kerstfeest wat we vieren, (Jezus is geboren!) is op onze school toch echt een feest van een heel ander niveau.

Daarnaast vinden we het, vooral bij jonge kinderen die het verschil tussen fantasie en werkelijkheid niet kunnen zien, belangrijk om angst, spanning en rituelen niet te groot te maken.

Tegelijk is het sinterklaasfeest ook een geweldig feest, waarbij volwassenen en kinderen een spel naspelen van een mens die eeuwen geleden heeft geleefd. Een verkleedfeest met grapjes en geheimzinnigheid. Een feest van geven en elkaar soms lekker te pakken nemen. Zò willen we er op school mee omgaan: het is niet echt, maar wel leuk om het spel mee te spelen. Wat ons betreft kun je als ouders ook rustig vertellen dat Sinterklaas en zijn pieten verklede mensen zijn. Voor kinderen maakt dat niets uit is onze ervaring. Als ze hem zien op televisie en 'in het echt', is het realistisch genoeg.

De data voor de zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie liggen vast, scholen moeten zich aan de data van hun regio houden. De andere vakanties en vrije dagen zijn vrij in te plannen, waarbij je als school moet zorgen dat je wel genoeg lesuren maakt. Elke school maakt daar eigen keuzes in. We gaan niet ' turven' hoeveel ouders belang hebben bij variant A of B. Net zoals we ook niet gaan ' turven' wat leerkrachten zouden willen. We wegen af wat voor onze leerlingen en voor onze eigen school de beste optie is, hierbij speelt verdeling van aantal weken tussen vakanties ook mee. Zo maken alle scholen (PO en VO) wisselende keuzes in en buiten Apeldoorn.

Qua indeling hoort Apeldoorn bij vakantieregio Midden. Dat kan wel eens lastig zijn als oudere kinderen uit een gezin in Arnhem (Zuid) of Zwolle (Noord) naar het gereformeerd voortgezet onderwijs gaan. Gelukkig heeft Midden niet vaak 'alleen vakantie'. Dit is meestal tegelijk met Zuid of met Noord. Het kan dus wel eens afwijken, maar we haken regelmatig aan bij de 2 andere regio's.

In het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem Parnassys kunt u  informatie over uw kind(eren) inkijken. Onder andere de cito-resultaten en het rapport, en gegevens van klasgenoten en leerkrachten zijn digitaal beschikbaar. Ook de gespreksverslagen die leerkrachten na elke spreekavond maken zijn in te zien. Wilt u (adres)wijzigingen doorgeven of bent u de inloggegevens kwijt: dan kunt u dit doorgeven aan  m.bakker@tschrijvertje.nl

Iedere dag genieten we van buitenspelen op ons groene plein. Een nadeel hiervan is ( naast de vieze was die u thuis te verwerken krijgt ;-) dat er heel veel zand en modder de school in gelopen wordt. De lokalen en de materialen worden zo erg vies.
Om die reden is in schooljaar 2016-2017 een experiment gedaan met schoenen uit doen. We merken al gauw dat kinderen er snel helemaal aan gewend waren. Je komt binnen, je zet je schoenen neer, je pakt je sloffen/slippers/crocs/gympen of je gaat op je sokken de klas in.
En wat levert het op?
We merken dat de lokalen écht veel schoner bleven. Maar dat was niet alles. Ook de wc's blijven veel schoner. Op één of andere manier deed iedereen veel beter z'n best om de vloer droog te houden. En dat was ook een voordeel! Daarom is besloten om na de renovatie in alle groepen zo te gaan werken. Leren en spelen op 't Schrijvertje: dat doe je op je sloffen (of je crocs/gympen/sokken/slippers).

Per januari 2014 een nieuw schoonmaakprogramma ingevoerd waarbij alle lokalen wekelijks een beurt krijgen ipv tweewekelijks. Daarnaast wordt alle sanitair dagelijks schoongemaakt, en worden alle gangen en lokalen dagelijks geveegd. Er is regelmatig contact met het bedrijf over de tevredenheid, daarnaast zijn er 4x per jaar inspecties om de kwaliteit te bewaken. Aanvullend maken we met ouders een paar keer per jaar extra schoon. Het gaat dan om de leslokalen, en om de overige ruimtes. De ramen worden daarnaast 2x per jaar gewassen door een glazenwasser, de vloeren worden krijgen jaarlijks een grote onderhoudsbeurt.

Er worden heel wat stappen gezet voordat dit besloten wordt. De procedure is ook te vinden in de Schoolgids. Vaak zijn dan dan 5 of meer vervangers gebeld, en is er zo’n samenloop van omstandigheden dat niemand van mijn lijstje, en niemand van Vervangnet beschikbaar is. Dat kan gebeuren. Parttimers hebben op dagen dat ze niet werken ook hun afspraken en verplichtingen (zij werken vaak niet voor niks in deeltijd!) . En IB en directie hebben vaak ook hun werkdagen volgepland. Zomaar voor de klas wil dan niet altijd. Als gereformeerde school hebben we daarnaast ook onze formele eisen die we aan invallers stellen. En als dan door meerdere scholen tegelijk aan invallers wordt getrokken, is de invalpool een keer leeg. Er wordt dan een zorgvuldige afweging gemaakt, en het kán gebeuren dat er op een gegeven moment dan geen inval beschikbaar is. In de Schoolgids vragen we ouders dan ook om hierop voorbereid te zijn en op één of andere manier hier zelf een vangnet voor te hebben. Net zoals het in de winter kán gebeuren dat de verwarming kapot is, en we wegens overmacht genoodzaakt zijn de school te sluiten.